Slovník pojmů a zkratek, které se často používají v souvislosti s otevřenou vědou

Slovník pojmů a zkratek, které se často používají v souvislosti s otevřenou vědou

AAM Author Accepted Manuscript: verze článku po recenzním řízení (také postprint)

anonymizace dat proces utajení identity zkoumaných osob nebo institucí v dokumentech, které jsou výstupem vědeckých výzkumů

APC Article Processing Charge: úhrada poplatku za publikování vědeckého článku s otevřeným přístupem v časopise či na vydavatelské platformě

Citizen Science zapojování dalších aktérů mimo oblast výzkumu, vývoje a inovací (například amatérských badatelů z řad veřejnosti) do výzkumu

co-assesment společné hodnocení: jedna z možností, jak zapojit veřejnost do výzkumu

co-creation společná tvorba: jedna z možností, jak zapojit veřejnost do výzkumu

co-design společné navrhování: jedna z možností, jak zapojit veřejnost do výzkumu

Creative Commons typ veřejných licencí

data stewards odborníci na správu dat

DMP Data Management Plan: plán pro správu dat, který je určen k plánování postupů pro správu výzkumných dat

DOI Digital Object Identifier: digitální identifikátor objektu, jeden z perzistentních (trvalých) identifikátorů

ECSA European Citizen Science Association: Evropská asociace občanské vědy

EIZ elektronické informační zdroje (elektronické časopisy, databáze článků a další)

EOSC European Open Science Cloud: Evropský cloud pro otevřenou vědu. Jeho cílem je vybudovat společný výzkumný prostor s volně dostupnými službami. Slouží k ukládání, archivaci a správě dat za účelem jejich opakovaného použití, analýzy a sdílení.

FAIR principy zásady, podle nichž by data a metadata měla být nalezitelná (findable), přístupná (accessible), čitelná a strojově zpracovatelná (interoperable) a znovu využitelná (reusable)

HANDLE identifikátor digitálních objektů

Interoperabilita schopnost systémů spolupracovat nebo vyměňovat si data s jiným systémem

IS VaVaI Informační systém výzkumu, vývoje a inovací: shromažďuje informace o výzkumu, vývoji a inovacích, které jsou v ČR podporovány z veřejných rozpočtů

ISBN International Standard Book Number: identifikátor knih a monografií

ISNI International Standard Name Identifier: identifikátor osob a organizací

ISSN International Standard Serial Number: identifikátor seriálů a periodik

linked data Propojená data: data publikovaná na webu ve strojově čitelné podobě. Odkazují na externí zdroje dat a umožňují, aby na ně odkazovala další data.

majetková autorská práva právo užít dílo v původní, jinak zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru, nebo ve spojení s jiným dílem či prvky a právo udělit jiné osobě licenci (smlouvu opravňující k výkonu práva užít dílo)

metadata / metadatový záznam strukturované údaje (data) popisující primární výzkumná data nebo publikace

metadatový standard Zajišťuje společné chápání významu nebo sémantiky dat o popisovaných objektech. Umožňuje tedy správné použití a interpretaci dat mezi jejich vlastníky, elektronickými systémy a uživateli.

Open Access (OA) otevřený přístup: online přístup k výstupům výzkumu, který je bezplatný pro koncového uživatele

Open Data otevřená data: informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen

Open Education Resources otevřené vzdělávací materiály

Open Licensing využívání veřejných licencí pro snadnější opětovné použití publikačních výsledků a vědeckých dat

Open Notebooks využívání otevřených (laboratorních) deníků

Open Peer Review otevřené recenzní řízení: alternativní metody recenzního řízení, které se snaží učinit tradiční recenzní řízení transparentnějším a odpovědnějším

Open Science (OS) Otevřená věda: zastřešující pojem pro mnoho nových postupů a cílů, které díky rozvoji digitálních a komunikačních technologií zásadně mění současnou vědu a komunikaci jejích výsledků. Ambicí otevřené vědy je otevřít jednotlivé fáze výzkumného cyklu a tím zvýšit dostupnost, transparentnost, věrohodnost a ověřitelnost výsledků výzkumu a posílit spolupráci. To by mělo přispět k efektivnějšímu šíření výsledků výzkumu a podpořit možnosti jejich opětovného využití.

Open Source software s otevřeným zdrojovým kódem

OpenAIRE Open Access Infrastructure for Research in Europe: infrastruktura pro otevřený přístup k výsledkům výzkumu v Evropě

ORCID Open Researcher and Contributor ID: identifikátor vědců a dalších osob

PID perzistentní identifikátor: identifikátor (například číselný kód) používaný k trvalému a jednoznačnému určení nějaké entity – tištěného či elektronického zdroje, osoby, organizace a podobně

postprint verze článku po recenzním řízení (také Author Accepted Manuscript, AAM)

preprint verze článku publikovaná a veřejně sdílená před recenzním řízením

preprintový server server sloužící ke zveřejňování preprintů

RAiD Research Activity Identifier: Identifikátor výzkumných projektů

RDM Reseach Data Management: správa výzkumných dat – pečlivé zacházení a organizace výzkumných dat v průběhu celého životního cyklu výzkumu

Re3data registr datových repozitářů

registered reports registrované zprávy: jeden z postupů otevřené vědy

repozitář Informační systém určený k dlouhodobému uchovávání a šíření digitálních objektů (výsledků výzkumu). Zajišťuje uložení, ochranu, integritu, autenticitu a zpřístupnění digitálních objektů v dlouhodobém horizontu.

reprodukovatelnost umožnění ověření výsledků výzkumu a opakovatelného použití v dalších výzkumných záměrech různými aktéry VaVaI

ROR Research Organization Registry: identifikátor výzkumných organizací včetně poskytovatelů financí

Sherpa Romeo databáze evidující politiku otevřeného přístupu vydavatelů a časopisů

VaVaI výzkum, vývoj a inovace

Version of Record (VoR) vydavatelská verze: finální verze textu článku

volné dílo autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna (například proto, že uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora)

vydavatelská platforma nástroj pro snadné a okamžité publikování digitálního obsahu

výzkumná data reprezentace informací shromážděných či vygenerovaných za účelem zjištění nebo ověření výsledků výzkumu

 

Zpracováno podle Příručky postupů otevřené vědy. Vydal Řídicí orgán OP JAK, zveřejněno 20. 7. 2022 na https://opjak.cz/dokumenty/otevrena-veda/.

AAM Author Accepted Manuscript: verze článku po recenzním řízení (také postprint)

anonymizace dat proces utajení identity zkoumaných osob nebo institucí v dokumentech, které jsou výstupem vědeckých výzkumů

APC Article Processing Charge: úhrada poplatku za publikování vědeckého článku s otevřeným přístupem v časopise či na vydavatelské platformě

Citizen Science zapojování dalších aktérů mimo oblast výzkumu, vývoje a inovací (například amatérských badatelů z řad veřejnosti) do výzkumu

co-assesment společné hodnocení: jedna z možností, jak zapojit veřejnost do výzkumu

co-creation společná tvorba: jedna z možností, jak zapojit veřejnost do výzkumu

co-design společné navrhování: jedna z možností, jak zapojit veřejnost do výzkumu

Creative Commons typ veřejných licencí

data stewards odborníci na správu dat

DMP Data Management Plan: plán pro správu dat, který je určen k plánování postupů pro správu výzkumných dat

DOI Digital Object Identifier: digitální identifikátor objektu, jeden z perzistentních (trvalých) identifikátorů

ECSA European Citizen Science Association: Evropská asociace občanské vědy

EIZ elektronické informační zdroje (elektronické časopisy, databáze článků a další)

EOSC European Open Science Cloud: Evropský cloud pro otevřenou vědu. Jeho cílem je vybudovat společný výzkumný prostor s volně dostupnými službami. Slouží k ukládání, archivaci a správě dat za účelem jejich opakovaného použití, analýzy a sdílení.

FAIR principy zásady, podle nichž by data a metadata měla být nalezitelná (findable), přístupná (accessible), čitelná a strojově zpracovatelná (interoperable) a znovu využitelná (reusable)

HANDLE identifikátor digitálních objektů

Interoperabilita schopnost systémů spolupracovat nebo vyměňovat si data s jiným systémem

IS VaVaI Informační systém výzkumu, vývoje a inovací: shromažďuje informace o výzkumu, vývoji a inovacích, které jsou v ČR podporovány z veřejných rozpočtů

ISBN International Standard Book Number: identifikátor knih a monografií

ISNI International Standard Name Identifier: identifikátor osob a organizací

ISSN International Standard Serial Number: identifikátor seriálů a periodik

linked data Propojená data: data publikovaná na webu ve strojově čitelné podobě. Odkazují na externí zdroje dat a umožňují, aby na ně odkazovala další data.

majetková autorská práva právo užít dílo v původní, jinak zpracované či jinak změněné podobě, samostatně nebo v souboru, nebo ve spojení s jiným dílem či prvky a právo udělit jiné osobě licenci (smlouvu opravňující k výkonu práva užít dílo)

metadata / metadatový záznam strukturované údaje (data) popisující primární výzkumná data nebo publikace

metadatový standard Zajišťuje společné chápání významu nebo sémantiky dat o popisovaných objektech. Umožňuje tedy správné použití a interpretaci dat mezi jejich vlastníky, elektronickými systémy a uživateli.

Open Access (OA) otevřený přístup: online přístup k výstupům výzkumu, který je bezplatný pro koncového uživatele

Open Data otevřená data: informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen

Open Education Resources otevřené vzdělávací materiály

Open Licensing využívání veřejných licencí pro snadnější opětovné použití publikačních výsledků a vědeckých dat

Open Notebooks využívání otevřených (laboratorních) deníků

Open Peer Review otevřené recenzní řízení: alternativní metody recenzního řízení, které se snaží učinit tradiční recenzní řízení transparentnějším a odpovědnějším

Open Science (OS) Otevřená věda: zastřešující pojem pro mnoho nových postupů a cílů, které díky rozvoji digitálních a komunikačních technologií zásadně mění současnou vědu a komunikaci jejích výsledků. Ambicí otevřené vědy je otevřít jednotlivé fáze výzkumného cyklu a tím zvýšit dostupnost, transparentnost, věrohodnost a ověřitelnost výsledků výzkumu a posílit spolupráci. To by mělo přispět k efektivnějšímu šíření výsledků výzkumu a podpořit možnosti jejich opětovného využití.

Open Source software s otevřeným zdrojovým kódem

OpenAIRE Open Access Infrastructure for Research in Europe: infrastruktura pro otevřený přístup k výsledkům výzkumu v Evropě

ORCID Open Researcher and Contributor ID: identifikátor vědců a dalších osob

PID perzistentní identifikátor: identifikátor (například číselný kód) používaný k trvalému a jednoznačnému určení nějaké entity – tištěného či elektronického zdroje, osoby, organizace a podobně

postprint verze článku po recenzním řízení (také Author Accepted Manuscript, AAM)

preprint verze článku publikovaná a veřejně sdílená před recenzním řízením

preprintový server server sloužící ke zveřejňování preprintů

RAiD Research Activity Identifier: Identifikátor výzkumných projektů

RDM Reseach Data Management: správa výzkumných dat – pečlivé zacházení a organizace výzkumných dat v průběhu celého životního cyklu výzkumu

Re3data registr datových repozitářů

registered reports registrované zprávy: jeden z postupů otevřené vědy

repozitář Informační systém určený k dlouhodobému uchovávání a šíření digitálních objektů (výsledků výzkumu). Zajišťuje uložení, ochranu, integritu, autenticitu a zpřístupnění digitálních objektů v dlouhodobém horizontu.

reprodukovatelnost umožnění ověření výsledků výzkumu a opakovatelného použití v dalších výzkumných záměrech různými aktéry VaVaI

ROR Research Organization Registry: identifikátor výzkumných organizací včetně poskytovatelů financí

Sherpa Romeo databáze evidující politiku otevřeného přístupu vydavatelů a časopisů

VaVaI výzkum, vývoj a inovace

Version of Record (VoR) vydavatelská verze: finální verze textu článku

volné dílo autorské dílo, jehož majetková autorská práva nejsou chráněna (například proto, že uplynulo více než 70 let od smrti posledního autora)

vydavatelská platforma nástroj pro snadné a okamžité publikování digitálního obsahu

výzkumná data reprezentace informací shromážděných či vygenerovaných za účelem zjištění nebo ověření výsledků výzkumu

 

Zpracováno podle Příručky postupů otevřené vědy. Vydal Řídicí orgán OP JAK, zveřejněno 20. 7. 2022 na https://opjak.cz/dokumenty/otevrena-veda/.