Ústav experimentální botaniky Akademie věd ČR – otevřená věda

V posledních letech sílí snahy o zpřístupnění vědeckých výsledků a jiných výstupů co nejširšímu okruhu uživatelů – pokud možno rychle, bez zbytečných omezení a pro adresáty zdarma.

Lze toho dosáhnout různými způsoby, které se dnes sdružují pod zastřešujícím pojmem „otevřená věda“ (Open Science).

 

Otevřená věda zahrnuje mnoho nástrojů, které využívají moderní počítačové a komunikační technologie. Jejím cílem je zásadně změnit postup zveřejňování výzkumných výsledků i samotný způsob vědecké práce.

Snadnější sdílení poznatků by mělo mimo jiné zrychlit a zefektivnit výzkum, zlepšit jeho reprodukovatelnost, podpořit širokou spolupráci a zrychlit zavádění inovací do praxe.

 

Základními prvky otevřené vědy jsou otevřený přístup k vědeckým článkům a dalším publikacím (Open Access) a otevřená data z výzkumu (Open Data).

Je však možné využít i řadu jiných postupů pro rychlé sdílení informací, případně pro zapojení dalších aktérů do výzkumných projektů.

 

Nástroje otevřené vědy využívá stále více badatelů, jak ukazuje například popularita zveřejňování preprintů a publikování článků v časopisech s otevřeným přístupem.

Užitečnost otevřené vědy se výrazně projevila během pandemie nemoci covid-19, kdy mohli biologové rychle sdílet výsledky svých studií, sekvence nových virových variant a další důležité informace, které pomáhaly zvládnout tuto krizovou situaci.

K zásadám otevřené vědy se postupně přihlašují také poskytovatelé grantů. Někteří již vyžadují, aby se vědecké výstupy z jimi financovaných projektů povinně zveřejňovaly v tomto režimu.

 

Význam otevřené vědy se tedy bude v budoucnu nepochybně zvětšovat. Účelem těchto stránek je pomoci badatelům z Ústavu experimentální botaniky AV ČR zorientovat se v jejích hlavních principech a nástrojích.

Budeme zde také postupně zveřejňovat materiály otevřené vědy vytvořené v ústavu nebo konkrétní zkušenosti a případové studie ústavních vědců.

Nejnovější příspěvky